Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Chef i kommunen

Kommunens chefer leder och fördelar arbetet, men en minst lika viktig uppgift är att utveckla ett framgångsrikt medarbetarskap.

Malin Nordh

Malin Nordh är områdeschef inom hemtjänsten i Vetlanda.

Som chef i Vetlanda kommun kan du förvänta dig:

Introduktion

Du får kunskap om kommunens rutiner, policys, avtal och styrdokument. Du får också kunskap kring de administrativa IT-stöden.

Vägledande kollega

Under din första tid som chef i Vetlanda kommun får du en vägledande kollega. Den vägledande kollegan känner till din verksamhet och kommer att vara ett stöd för dig i din dagliga verksamhet.

Chefsuppdraget

Vetlanda kommun har en generell kompetensanalys för vad uppdraget som chef innebär och vilka krav vi ställer i tjänsten. Dessutom finns ofta en kompetensanalys för den specifika tjänsten. Kompetensanalysen ligger till grund för din individuella kompetensutveckling och för vilka lönekriterier du kommer att utvärderas utifrån.

Chefskörkortet

Chefskörkortet är en grundutbildning som genomförs tillsammans med övriga höglandskommuner. Under sex halvdagar får du grundläggande kunskaper inom områdena kommunalrätt, kommunal ekonomi, arbetsrätt, ledarskap, arbetsmiljö och mångfald. Utbildningen genomförs under ditt första år som chef i Vetlanda kommun.

Chefs- och ledarskapsprogram

För att du på bästa sätt ska ha förutsättningar att lyckas som chef har Vetlanda kommun ett chefs- och ledarutvecklingsprogram. Detta program är obligatoriskt för alla chefer i kommunen. Programmet är framtaget med ett nioårigt perspektiv för att ge chefer i Vetlanda kommun en långsiktig kompetensutveckling.

När du blivit anställd som chef i Vetlanda kommun blir du utefter tidigare erfarenhet och kompetens tilldelad ett spår i chefs- och ledarskapsprogrammet.

Kontinuerlig kompetensutveckling

Kommunen erbjuder ett flertal internutbildningar inom till exempel arbetsmiljö, arbetsrätt, rekrytering och lönemodell. Din övriga kompetensutveckling sker utifrån din individuella utvecklingsplan som fastställs och följs upp i det årliga medarbetarsamtalet.

Chefsträffar

Kommunen har två gånger per år en gemensam chefsdag och fyra gånger per år frukostmöte med olika tema. Syftet är att främja kontakter mellan förvaltningarna och skapa förutsättning för en lärande organisation där du delar kunskaper och erfarenheter med andra chefer.

Kontakt

Laszlo Pálffy

Laszlo Pálffy

HR-chef
Kommunkansli, Kommunledningsförvaltning
Telefon: 0383-971 69, 072-742 68 01
Laszlo.Palffy@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-08-09

Synpunkt Vetlanda