Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Avfall i anläggningsarbeten

Att kunna återvinna avfall i anläggningsarbeten är värdefullt ur miljö- och resurssynpunkt. Men återvinning kan ibland innebära föroreningsrisker och åtgärden kan därför behöva anmälas eller tillståndsprövas.

Ändamålet med att använda ett avfall måste vara att en anläggning fyller en funktion och att avfallet ska ersätta andra traditionella anläggningsmaterial.

Schaktmassor blir ett avfall först när verksamhetsutövaren avser att göra sig av med massorna. Därmed räknas inte massor som avfall när det läggs tillbaka i samma schakt eller när det inte återanvänds som återfyllnad inom fastigheten.

Användningen ska ske på ett säkert sätt för att inte riskera att förorena platsen där avfallet ska användas. Exempel på anläggningsändamål för avfall är bland annat bullervallar, parkeringsytor eller ytor för annan markanvändning, grundläggning för byggnationer, deponitäckning och anläggningsarbete vid vägar eller järnvägar. Exempel på användbart material är grus, sten, betong och tegel.

Det är den som använder avfall i anläggningsarbetet som har ansvaret för att ta reda på information och ha kunskap om avfallets egenskaper. Verksamhetsutövaren ansvarar även för att användningen inte skadar miljön eller människors hälsa.

Anmälan eller tillstånd

Ibland krävs det att den som vill använda avfall lämnar in en anmälan till kommunen. I vissa fall kan tillstånd för användandet behövas. Tillstånd söks då hos länsstyrelsen.

Det som avgör om det krävs en anmälan eller tillstånd är risken för förorening av mark och vatten. Detta bedöms utifrån avfallets föroreningsinnehåll, mängden avfall och platsens lämplighet. Det kan vara svårt att själv väga in alla miljöaspekter och bedöma föroreningsrisken på platsen. Kontakta därför gärna miljö- och byggförvaltningen i god tid innan åtgärden ska genomföras för att få rådgivning.

Anmälan om återvinning av avfall för anläggningsändamålPDF görs till miljö- och byggförvaltningen. Anmälan ska skickas in senast sex veckor innan verksamhet startas.

Om det inte finns någon föroreningsrisk i samband med användningen föreligger varken anmälnings- eller tillståndsplikt. Däremot kan det vara aktuellt att anmäla om samrådlänk till annan webbplats för förändring av naturmiljön till länsstyrelsen. Det kan även bli aktuellt att ansöka om strandskyddsdispens och/eller marklov hos kommunen.

I broschyren ”Användning av schaktmassor och annat avfall för anläggningsändamålPDF” går det läsa mer i detalj om när det krävs anmälan eller när man måste söka tillstånd samt vad som gäller för bland annat återvinning av asfalt.

Kontakt

Cecilia Karmetun

Cecilia Karmetun

Miljöinspektör
MoB Adm personal, Miljö och byggförvaltning
Telefon: 0383-971 93, 070-355 71 93
cecilia.karmetun@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda