Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Bekämpningsmedel

Om du tänker sprida bekämpningsmedel för att bli av med ogräs eller skadedjur måste du i flera fall först ha fått ett tillstånd av miljö- och byggnämnden. Läs mer i texten när det krävs tillstånd, anmälan och underrättelse. Du kan också behöva ha en särskild utbildning för att få sprida. Bekämpningsmedel mot ogräs kallas växtskyddsmedel och mot skadedjur biocidprodukt.

Om du använder kemiska bekämpningsmedel så innebär det en risk för människors och djurs hälsa, både genom direktkontakt med medlen och genom att de sprids vidare till i luft och vatten. Därför är det viktigt att du först undersöker om det finns andra mer miljövänliga metoder innan du väljer att sprida. I broschyren ”Släpp in naturenPDF” finns tips på alternativa metoder men även vad du ska tänka på om du väljer att sprida. I Vägledningen för kemisk bekämpning står vilka krav som ställs när du vill använda bekämpningsmedel.

Miljö- och byggförvaltningens ståndspunkt är att det i många fall går att använda andra metoder för att få bort ogräs än genom kemisk bekämpning och är därför mycket restriktiva med att ge tillstånd.

När du sprider bekämpningsmedel behöver du ta hänsyn till vattentäkter, sjöar, vattendrag, omgivande mark och annans egendom och följa de krav på skyddsavstånd som finns. Tänk på att om du sprider bekämpningsmedel på asfaltsytor så kommer det troligen rinna ut i närmsta dagvattenbrunn direkt eller med hjälp av regn. Från dagvattenbrunne leds det sedan vidare ut i närmsta sjö eller vattendrag.

Tillstånd

Om du vill sprida växtskyddsmedel på någon av följande platser så behöver du ha fått ett tillstånd från miljö- och byggnämnden:

 • på tomtmark för flerfamiljshus
 • på gårdar till förskolor och skolor eller allmänna lekplatser
 • i parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde
 • inom idrotts- och fritidsanläggningar
 • vid planerings- och anläggningsarbeten
 • på vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor
 • Spridning inom skyddsområde för vattentäkt (Lämnas på särskild blankett ansökan om tillstånd för spridning av bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt)PDF

Din ansökan om tillstånd för spridning av växtskyddsmedel PDF skickar du till miljö- och byggnämnden.

Anmälan

Du behöver skicka in en anmälan till miljö- och byggnämnden för att få sprida växtskyddsmedel på:

 • banvall
 • vägområden, för att förhindra spridning av särskilda växtarter som omfattas av föreskrifter om bekämpning som Statens jordbruksverk har meddelat
 • inom områden som inte omfattas av krav på tillstånd och som har en sammanhängande area överskridande 1 000 kvadratmeter där allmänheten får har tillträde.

Din anmälan om spridning av växtskyddsmedelPDF ska du skicka in till miljö- och byggnämnden senast fyra veckor före den dag då spridningen avses påbörjas.

 

Utmärkning av områden

Om du sprider växtskyddsmedel mot ogräs där allmänheten får vistas ska du sätta upp anslag en vecka före spridningen med följande innehåll:

 • karta över spridningsområdet
 • namn, adress och telefonnummer till den som utför spridningen
 • avsikt med spridningen, spridningsmetod och beräknad tidpunkt för spridningen samt var ytterligare upplysningar kan fås

Vid olyckor – ta kontakt

 • Kontakta genast räddningstjänsten om det sker en olycka när du sprider och en större mängd bekämpningsmedel har läckt ut eller riskerar att läcka ut.
 • Kontakta miljö- och byggförvaltningen om en sjö, ett vattendrag eller en vattentäkt har eller kan ha förorenats.
 • Kontakta ägaren eller motsvarande, om du av misstag har råkat bespruta ett markområde genom vindavdrift eller när du hanterat bekämpningsmedel och berätta vad som har hänt.

Underrättelse

Om du vill sprida/använda bekämpningsmedel mot skadedjur, biocidprodukter, på en plats som allmänheten har tillträde till ska du underrätta miljö- och byggnämnden om detta, senast i samband med, eller omedelbart efter spridningen. Du kan behöva ha användningstillstånd för att få använda biocidprodukter.

Kontakt

Cecilia Karmetun

Cecilia Karmetun

Miljöinspektör
MoB Adm personal, Miljö och byggförvaltning
Telefon: 0383-971 93, 070-355 71 93
cecilia.karmetun@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-30

Synpunkt Vetlanda