Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Cistern

Har du en cistern för eldningsolja eller diesel som är större än en kubikmeter? Då ska den kontrolleras regelbundet. Reglerna gäller både för privatpersoner och för företagare.

I de flesta fall måste du anmäla innan en ny cistern installeras. Detta ska göras till miljö- och byggförvaltningen för:

  • Oljecisterner i mark som är större än en kubikmeter.
  • Installation av oljecisterner utomhus större än en kubikmeter men högst tio kubikmeter.

En anmälan om cistern för förvaring av brandfarlig varaPDF ska lämnas in i god tid innan du installerar cisternen. För cisterner inomhus behöver du inte göra någon anmälan.

Tillståndsplikt

Hantering

Gas (liter)

Klass 1+2+3-vätska (total volym, liter)

Klass 3-vätska för uppvärmning eller elproduktion (liter)

Yrkesmässig, vid publik verksamhet

Utomhus*: 60** inomhus: 0

100

10 000

Övrig yrkesmässig, inomhus

250

250

10 000

Övrig yrkesmässig, utomhus

1 000

3 000

50 000

Förvaring i mark, yrkesmässig eller per hushåll

0

1 000

-

Inomhus och utomhus, per hushåll för hushållets behov

Gasol: 60 Annan brandfarlig gas:5

100

10 000

* Avser att såväl gasflaska som förbrukningsapparaten står utomhus.
** Tillsynsmyndigheten får, när den finner skäligt, sänka gränsen till 0 liter.

Kontroll

Lagkrav på återkommande kontroll gäller cisterner för eldningsolja, diesel och spillolja om cisternen är större än en kubikmeter. Exempel på cisterner som ska kontrolleras är spilloljecisterner, oljecisterner i mark och så kallade farmartankar hos lantbrukare och företag. Kontrollen ska utföras av ett företag som är ackrediterat av Swedaclänk till annan webbplats .

Återkommande kontroll krävs

Alla cisterner och rörledningar utsätts med åren för slitage och skador, ståltankar rostar och plasttankar kan skadas av marksättningar. Därför ska du kontrollera din cistern regelbundet vart sjätte eller tolfte år beroende på typ av cistern. Du hittar information om vilket intervall som gäller för just din cistern på det senaste besiktnings- eller installationsprotokollet. Inom vattenskyddsområden ska kontrollen göras med ett intervall av tre eller sex år om cisternen inte är invallad. Under Vem kan besiktiga din cistern?PDF har vi samlat lokala företag som är ackrediterade för återkommande cisternkontroll.

Spara kontrollrapporten

När kontrollen är gjord får du en kontrollrapport som är viktig att spara. Protokollet är ditt bevis på att kontrollen är gjord och ska kunna visas upp vid tillsyn.

Cistern som tas ur bruk

När oljecisternen tas ur bruk ska du anmäla det till miljö- och byggförvaltningen. Anmälan om att cistern tagits ur brukPDF. Det är också ett lagkrav att du tömmer och rengör cisternen samt gör påfyllningsanordningen obrukbar. För detta arbete är det lämpligt att anlita ett saneringsföretag. Avfallet från saneringen ska tas omhand som farligt avfall. Påfyllningsanordningen kan göras obrukbar genom att ledningarna tas bort eller plomberas och att överfyllnadsskyddet tas bort.

Efter tömning och rengöring bör du helst gräva upp och ta bort cisterner i mark. Om cisternen inte tas bort ska den fyllas med sand för att undvika framtida sättningar. Intyg på vidtagna åtgärder, uppgifter på vem som utfört avfallstransporten samt vart avfallet transporterats ska skickas in till miljö- och byggförvaltningen.

Kontakt

Eva Jansson

Eva Jansson

Miljöinspektör
MoB Adm personal, Miljö och byggförvaltning
Telefon: 0383-971 39, 070-572 25 43
Eva.Jansson@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-11-08

Synpunkt Vetlanda