Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Farligt avfall från verksamhet

Vissa typer av avfall anses vara särskilt farliga för miljö och hälsa och är därför klassade som farligt avfall. För dessa avfallsslag gäller särskilda regler.

Oftare än man tror uppstår det farligt avfall på en arbetsplats, oavsett om det är på ett kontor eller i en industri. Följande är exempel på sådant avfall:

 • Oljeavfall, lösningsmedelsavfall
 • Färg- och lackavfall, limavfall
 • Starkt surt eller alkaliskt avfall
 • Avfall som innehåller tungmetaller eller cyanid
 • Avfall som innehåller PCB
 • Bekämpningsmedelsavfall
 • Laboratorieavfall
 • Skurvatten (kan i vissa fall vara farligt avfall) 

Förvaring och märkning

Farligt avfall ska förvaras i tättslutande emballage som inte påverkas av innehållet. Varje enskild förpackning ska märkas med uppgift om innehåll. Märkningen ska vara beständig och väl synlig. Exempel på märkning kan vara avfallskoden samt avfallets typ, såsom lösningsmedelsavfall eller avfallets tidigare användningsområde såsom tvättvätska med lösningsmedel.

Farligt avfall ska förvaras i avgränsat utrymme och på särskild anpassad plats där eventuellt spill eller läckage inte kan nå avlopp, dagvatten, vattenrecipient eller mark.

Det är i normalfallet förbjudet att blanda olika typer av farligt avfall eller blanda farligt avfall med övrigt avfall. Det finns möjligheter till undantag om syftet är att förbättra säkerheten vid transport, förbättra möjligheterna till återvinning eller om det görs på ett sätt som kan godtas ur miljöskyddssynpunkt.

Flytande farligt avfall ska förvaras invallat och invallningen ska vara beständig mot det material som förvaras inom den. Den ska vara dimensionerad så att den rymmer den största behållarens hela volym samt tio procent av övrig lagrad volym.

Vid mellanlagring av farligt avfall utomhus ska detta ske på hårdgjord yta, nederbördsskyddat och på ett sådant sätt att obehöriga ej kan komma åt dem.

Journalföring

Den som utövar verksamhet där farligt avfall uppkommer ska föra journal om:

 • De slag av farligt avfall som uppkommer i verksamheten
 • Mängden farligt avfall som uppkommer
 • De anläggningar som avfall transporteras till
 • Anteckningarna ska sparas i minst tre år
 • Mellanlagring och slutligt omhändertagande

Vid olyckor

Inom alla verksamheter finns risken för olyckor – vissa påverkar också miljön. Kontakta alltid räddningstjänsten vid olycka. Om olyckan kan påverka miljö och hälsa kontakta även miljö- och byggförvaltningen.

Kontakt

Cecilia Karmetun

Cecilia Karmetun

Miljöinspektör
MoB Adm personal, Miljö och byggförvaltning
Telefon: 0383-971 93, 070-355 71 93
cecilia.karmetun@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda