Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Lantbruk

Du som har jordbruk kan få hjälp av miljö- och byggförvaltningen när det gäller frågor som rör din verksamhet som till exempel hantering av gödsel, kemikalier, avfall och döda djur.

En ko i närbild

Anmälningsplikt

Enligt Vetlanda kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifterPDF krävs tillstånd av miljö- och byggnämnden för att inom detaljplanelagt område bland annat hålla:

Generellt ger vi inte tillstånd för tupp och påfågel. Om du ska hålla färre än fem höns klassas de som sällskapsdjur och du behöver inget tillstånd.

Om du har 101-400 djurenheter för nötkreatur måste du först göra en anmälan om jordbruksföretag eller annan djurhållning med mer än 100 djurenheterPDF till miljö- och byggnämnden. Om du ska ha fler djur krävs tillstånd från länsstyrelsen.

Hantering av döda djur

Kadaver från djur som hålls av människa ska tas om hand på ett säkert sätt. Dels för att undvika spridningsrisk av smittsamma sjukdomar till levande djur och dels för att undvika att besvär uppstår för omgivningen. Döda produktionsdjur som till exempel kor, grisar, får och fjäderfä får inte flyttas på annat sätt än genom hämtning av ett registrerat och godkänt företag, exempelvis Svensk lantbrukstjänstlänk till annan webbplats.

Det finns ett undantag för hästar. Du får gräva ner hästar om du har fått en plats godkänd av miljö- och byggförvaltningen. Miljö- och byggförvaltningen kontrollerar om platsen är lämplig och lämnar anvisningar för nedgrävningen.

Gödsel

Gödselspridning ska ske så att näringen återförs till åkermarken samtidigt som läckaget till yt- och grundvatten blir så litet som möjligt. Det är alltid du som hanterar gödseln som är ansvarig för att tillräckliga skyddsåtgärder används.

Ta hand om eget avloppsslam

Om du vill ta hand om eget avloppsslam på jordbruksfastighet måste du ha tillstånd av miljö- och byggnämnden. Lantbrukare som blandar slam från slamavskiljare med gödsel eller sprider slammet från slamavskiljare direkt i fält, måste beakta lagkraven vid spridning av slam.

Vid spridning av stallgödsel med inblandning av avloppsvatten från toalett, måste även alla bestämmelser om spridning av stallgödsel och andra organiska gödselmedel följas. 

Förvaring och hantering av avfall

Som lantbrukare är du skyldig att sortera glas, metall-, plast- och pappersförpackningar och lämna till återvinning, till exempel på Flishults avfallsanläggning.

Farligt avfall som  lysrör, glödlampor, batterier, lösningsmedel, färg- och lackrester och bekämpningsmedel ska sorteras ut från övriga sopor. Innan du får transportera farligt avfall som uppkommit i den egna verksamheten måste du anmäla det till länsstyrelsen.

Du är skyldig att samla ihop all ensilageplast och skicka den till återvinning. Det är förbjudet att själv elda ensilageplast. SvepRetur hanterar återvinning av ensilageplast och ordnar speciella uppsamlingsplatser. Datum och plats för insamling av lantbruksplast i Vetlanda kommun finner du på SvepReturlänk till annan webbplats.

Användning av kemikalier

Kemisk bekämpning ska vara behovsanpassad och utföras så att inga preparat hamnar där de inte ska vara. Det är sprutföraren som är ansvarig för att hålla mark- och vindanpassade avstånd och att utrustningen är i gott skick. Om tjänsten köps in är verksamhetsutövare skyldig att upplysa om avstånd till vattentäkter och andra känsliga områden. Det finns bestämmelser för hur du ska förvara och hantera kemikalier. Inom vattenskyddsområde ska du söka tillstånd för spridning av bekämpningsmedel, i vissa fall är det förbjudet att sprida bekämningsmedel.

Har du en cistern för eldningsolja eller diesel som är större än en kubikmeter? Då ska den kontrolleras regelbundet. När du ska installera en ny cistern anmäler du det till miljö- och byggförvaltningen.

Kontakt

Jessica Hjelte

Jessica Hjelte

Miljöinspektör
MoB Adm personal, Miljö och byggförvaltning
Telefon: 0383-971 89, 070-586 71 89
jessica.hjelte@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-03-08

Synpunkt Vetlanda