Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Anmälan/ändring av miljöfarlig verksamhet

En del miljöfarliga verksamheter (C-anläggningar) är anmälningspliktiga. Det innebär att du måste ha gjort en anmälan till miljö- och byggnämnden i Vetlanda innan du börjar anlägga eller driva verksamheten. Förändringar i en befintlig tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet kan också vara anmälningspliktig. Det är därför viktigt att du tar kontakt med din tillsynsmyndighet innan du genomför förändringen.

Syftet med anmälningsplikten är att ge miljö- och byggnämnden information om en planerad eller befintlig miljöfarlig verksamhet. Detta för att miljö- och byggnämnden ska få möjlighet att bedöma miljöeffekterna av verksamheten i förväg, till exempel om platsen för verksamheten är lämplig, hur omgivningen kommer att störas och om de planerade skyddsåtgärderna är tillräckliga. Dessutom ska exempelvis grannar som berörs få tillfälle att yttra sig.

Exempel på miljöfarliga verksamheter som är anmälningspliktiga är mekaniska verkstäder, verkstäder för lackering och annan ytbehandling, bensinstationer, fordonstvättar, kemtvättar samt anläggningar för motorsport och skjutbanor.

Din anmälan ska vara komplett

En anmälan ska göras till Miljö- och byggnämnden i Vetlanda minst sex veckor innan verksamheten startar. Din anmälan ska vara komplett för att det ska gå att göra en riktig bedömning av verksamhetens eller åtgärdens typ, omfattning och miljöeffekter. Miljö- och byggnämnden har rätt att begära in kompletteringar om anmälan anses ofullständig.

Du kan använda blanketten ”Anmälan om miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddPDF” eller utforma anmälan på annat sätt. Observera att inte alla delar i denna anmälningsblankett behöver beröra just din verksamhet.

Din anmälan kan lämnas in via e-post, skickas via post eller lämnas direkt till miljö- och byggnämnden. Inkommen anmälan kommer att skickas till Länsstyrelsen i Jönköpings län och andra berörda för kännedom och eventuellt yttrande.

Du bör inte starta din verksamhet innan du har fått ett beslut eller besked då det finns en risk att du genomför kostsamma åtgärder i verksamheten som du sedan måste avsluta. Om du inte får svar på din anmälan inom sex veckor kan miljö- och byggnämnden inte meddela något beslut som kan förbjuda eller allvarligt begränsa verksamheten. Beslut om försiktighetsmått kan dock meddelas senare. Beslut av miljö- och byggnämnden som avser föreläggande eller förbud kan överklagas hos Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Ändring av verksamhet

En ändring i en befintlig tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet kan vara anmälningspliktig. Kontakta därför alltid miljö- och byggnämnden innan du genomför större förändringar i verksamheten.

Vid förändring av befintlig verksamhet behöver en anmälan normalt endast innehålla de delar som berörs av ändringen. Beskriv den ändring som anmälan avser, varför den ska vidtas samt vilka konsekvenser ändringen har för miljön och människors hälsa. Du kan använda blanketten ”Anmälan om miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddPDF” eller utforma anmälan på annat sätt.

Tillsyn

Miljö- och byggförvaltningen har i uppdrag att kontrollera att miljöbalken följs. Det sker genom besök och granskning av dokument, anmälningar och ansökningar. Vi arbetar också förebyggande med information och rådgivning.

Kontakt

Thomas Svensson

Thomas Svensson

Byråinspektör
MoB Adm personal, Miljö och byggförvaltning
Telefon: 0383-971 83, 070-586 71 83
Thomas.Svensson@vetlanda.se

Miljö- och byggförvaltningen

574 80 Vetlanda

Telefon: 0383-971 80
miljo.bygg@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-03-02

Synpunkt Vetlanda