Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Demens och demensvård

Minnessvårigheter kan vara vanligt när man blir äldre och de kan vara övergående men också första steget i en demenssjukdom. Demens är sjukliga förändringar i hjärnan och ingår inte i ett normalt åldrande.

Demens är ett gemensamt ord för en rad olika demenssjukdomar såsom alzheimer demens, vaskulär demens, blanddemens, lewybody demens, parkinson demens och pannlobs demens.

De olika sjukdomarna yttrar sig på olika sätt beroende på vilken del av hjärnan som är påverkad.

Det kan även förekomma svårigheter att utföra sina vardagliga sysslor, tidsuppfattningen kan förändras, förmågan att hitta till kända platser blir svårare och dessa förmågor kallas kognitiva.

För att diagnosticera en demenssjukdom eller upptäcka andra sjukdomar som påverkar minnet och de kognitiva förmågorna ska vårdcentralen kontaktas.

Demensvården i kommunen utgår från framtagna nationella och Höglandsövergripande riktlinjer. Kommunens demenssjuksköterska finns tillgänglig för råd och stöd för dig och för verksamheterna.

Dagverksamhet finns på Björkängen och Norrängen. Det finns också möjlighet att delta på aktiveringar på äldreboenden. Vid behov finns möjlighet till korttidsvård/växelvård.

Hemtjänst

Vid tillfälliga eller varaktiga funktionsnedsättningar kan hemtjänst vara ett alternativ för att du tryggt ska kunna bo kvar hemma. Hemtjänst kan bestå av personlig omvårdnad, tvätt, städning, matdistribution, social samvaro, inköp med mera. Möjlighet finns också att beställa trygghetslarm eller timer. Man kan också få hjälp med fysiska och kognitiva hjälpmedel och anpassning av sin hemmiljö.  

Särskilt boende

När dina behov av tillsyn, trygghet och säkerhet inte längre kan tillgodoses i eget boende kan du ansöka om bostad i särskilt boende. Där erbjuds bostad och omvårdnad utifrån dina egna behov och önskemål.

Anhörigstöd

Anhörigstödet erbjuder olika insatser som anhörigutbildning, enskilt stöd, närstående/samtalsgrupper, informationsträffar, olika former av rekreation och avkoppling. Anhörigföreningen är en fristående förening som tillvaratar de anhörigas intressen och ordnar träffpunkter och sammankomster.      

För anhöriga som vårdar sin närstående i hemmet finns möjlighet till kostnadsfri avlösning upp till 20 timmar per månad.

Olika yrkesgrupper inom kommun och region samverkar utifrån personen med demenssjukdom och dennes anhörige för att ge varje individ den information och det stöd som det finns behov av liksom att utveckla och förbättra demensvården.

Vård i livets slutskede ges med särskild hänsyn till dina och närståendes önskemål.

Kontakt

Joakim Hedström

Joakim Hedström

Funktionschef
VO Funktionschefer, Vård och Omsorgsförvaltning
Telefon: 0383-972 15, 070-267 92 71
joakim.hedstrom@vetlanda.se

Michael Olsson

Michael Olsson

Sjuksköterska
Funktion Särskilda boende, Vård och Omsorgsförvaltning
Telefon: 0383-577 16, 070-602 44 39
michael.olsson@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2016-09-30

Synpunkt Vetlanda