Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Avgifter

Det här är en sammanfattning av avgifterna för äldreomsorg, hemsjukvård och omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

Regler för hur kommunerna får ta ut avgift inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade finns beskrivna i  8 kap 2-9 §§ Socialtjänstlagenlänk till annan webbplats.

Avgifterna är indexreglerade och uppdateras årligen.

Högsta avgift

Den högsta avgift kommunen får ta ut för hemtjänst i ordinärt eller särskilt boende är 2 013 kronor per månad (2017 års nivå). Beloppet är en viss procentsats av prisbasbeloppet och regleras varje år. Avgiften får inte överstiga kommunens självkostnadspris som är beräknad till 320 kronor per timme.

Maxtaxa tas ut tills vi fått in ekonomisk redogörelse, samt medan vi inväntar samtycke från kund för att inhämtar uppgifter från andra myndigheter.

Avgiftsunderlag

För att kunna räkna ut vilken avgift du ska betala för de insatser du är beviljad behöver kommunen uppgifter om din inkomst. Som avgiftsgrundande inkomst räknas bland annat olika former av pensioner, bostadsbidrag/bostadstillägg och kapitalinkomster.

Förbehållsbelopp

Förbehållsbeloppet = boendekostnad + minimibelopp + eventuellt individuellt tillägg
Minimibeloppet ska täcka dina kostnader för bland annat livsmedel, förbrukningsvaror, hushållsel, kläder och läkemedel.  

Avgiftsutrymme

Den summa som blir kvar efter att förbehållsbeloppet dragits av från avgiftsunderlaget är ditt avgiftsutrymme och den summa du ska betala i hemtjänstavgift. Om avgiftsutrymmet är negativt betalar du ingen avgift. Kostnader för måltider ska dock alltid betalas.

Reducering av avgift

Reducering av din hemtjänstavgift görs enligt särskilda regler vid frånvaro, till exempel på grund av sjukhusvistelse. Avgiften för trygghetslarm reduceras dock inte.

Uppgiftsskyldighet

Du är skyldig att själv informera om ändrade förhållanden som sker under året och som kan medföra ändring av avgift, exempelvis inkomst, boendekostnad eller matdistribution.

Rätt att överklaga

Om du inte är nöjd med ditt avgiftsbeslut har du rätt att överklaga.

Dagverksamhet

Om du deltar i dagverksamheten på Björkängen i Korsberga betalar du endast måltidskostnad som är 62 kronor per dag.

Hemsjukvård

Från och med den 1 januari 2017 betalar du avgift för insatser som utförs av hemsjukvården. Oavsett antalet besök av hemsjukvården är avgiften max 300 kronor per månad. Avgiften ingår i maxtaxan för äldreomsorg och hänsyn tas till ekonomiska förutsättningar, samma underlag som äldreomsorgens (ekonomisk redogörelse).

Avgift tas ut för följande insatser:

 • Hemsjukvårdsbesök av sjuksköterska med specialistkompetens alt. sjuksköterska, arbetsterapeut och/eller sjukgymnast (300 kronor/ månad).
 • Ordination av hjälpmedel inkl. hembesök, bedömning, utprovning och uppföljning (150 kronor).
 • Bedömning bostadsanpassning inklusive hembesök och eventuellt intyg (150 kronor).
 • Hämtning av hjälpmedel (150 kronor).
 • Enstaka besök, ej registrerade i hemsjukvården (150 kronor).
 • Läkemedelsordination av distriktssjuksköterska (150 kr).
 • Ordinerade stödstrumpor bekostas av patienten.

Följande insatser är inte förenat med någon avgift:

 • Insats hos barn och ungdomar under 19 år.
 • Insats hos patient som är inskriven i palliativ vård.
 • Insats hos patient som bor på särskilt boende eller korttidsboende.
 • Hembesök där sjuksköterska, arbetsterapeut alternativt sjukgymnast är konsult för andra personalkategorier.
 • Insats hos patienter som beviljats bostad med särskild service jämlikt LSS § 9:9.
 • Uppsökande verksamhet.

Korttidsboende

För korttidsboende betalar du måltidskostnader som för närvarande uppgår till 106 kronor per dygn samt hemtjänstavgift, sammanlagt högst 173 kronor per dygn.

Måltider

Måltidsabonnemang i särskilt boende där alla måltider ingår kostar idag 3 180 kronor per månad. För matdistribution betalar du 62 kronor per portion. Du betalar endast för maten och inte någon ytterligare avgift för distributionen.

Trygghetslarm

Trygghetslarm ingår i hemtjänstavgiften. Du som endast har trygghetslarm och ingen hemtjänst betalar mellan 0 och 224 kronor per månad beroende på ditt avgiftsutrymme.

Preliminär avgiftsberäkning för äldreomsorg

Du kan göra en preliminär avgiftsberäkninglänk till annan webbplats för insatser inom äldreomsorg och uppskatta vilken avgift du får för insatsen. Du kan alltid kontakta en avgiftshandläggare för att få information om dina kostnader.

Exakt beräkning av avgiften görs av avgiftshandläggaren, utifrån att biståndshandläggaren har prövat din rätt till bistånd, och fastställt vilken form och omfattning insatserna ska ha.

Jämkning kan ske av dubbla hyror vid flytt till äldreboende.

Priset på slutstädning baserar sig på 4 timmars pris.

Vid frågor kring avgifter

Om du vill veta mera är du välkommen att höra av dig till någon av administratörerna, säkrast måndag-torsdag klockan 10-11.45.

Kontakt

Ann-Britt Sandström

Ann-Britt Sandström

Administratör
Funktion myndhutöv service, Vård och Omsorgsförvaltning
Telefon: 0383-972 10
ann-britt.sandstrom@vetlanda.se

Johanna Hoogenboom

Johanna Hoogenboom

Administratör
Funktion myndhutöv service, Vård och Omsorgsförvaltning
Telefon: 0383-972 16
johanna.hoogenboom@vetlanda.se

Administratörerna nås säkrast måndag-torsdag klockan 10-11.45.

Senast uppdaterad 2017-06-07

Synpunkt Vetlanda