Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Hemsjukvård

Om du på grund av sjukdom eller stor funktionsnedsättning inte kan ta dig till vårdcentralen kan du ha rätt till hemsjukvård. Kommunen ansvarar för hemsjukvården i Vetlanda kommun.

När kan du få hemsjukvård?

Du kan få hemsjukvård under en period efter en sjukhusvistelse men också om du behöver sjukvård under lång tid. Hemsjukvården är tillgänglig dygnet runt årets alla dagar och där arbetar sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

För att få hemsjukvård krävs ett beslut från läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast.

Om du tycker att du är i behov av hemsjukvård kontaktar du din vårdcentral.

Sjukvårdsinsatser

Sjukvårdsinsatser utförs av sjuksköterskor men de kan ibland ge en undersköterska i uppgift att utföra sjukvårdsinsatser. Det kan till exempel vara hjälp med läkemedel, sårvård eller provtagning.

Rehabilitering

Arbetsterapeuten ger råd om hjälpmedel, bedömer behov, ordinerar och provar ut hjälpmedel till exempel rullstolar. Behöver miljön förändras hemma hos dig till följd av långvarigt funktionshinder, så kallad bostadsanpassning, kan du kontakta arbetsterapeuten för bedömning av lämpliga åtgärder.

Sjukgymnasten ansvarar för träning, behandling, rådgivning samt utprovning av hjälpmedel. Sjukgymnasten instruerar även hemtjänstpersonal som hjälper till med träning.

Avgift för hemsjukvård

Från och med den 1 januari 2017 betalar du avgift för insatser som utförs av hemsjukvården. Oavsett antalet besök av hemsjukvården är avgiften max 300 kronor per månad. Avgiften ingår i maxtaxan för äldreomsorg och hänsyn tas till ekonomiska förutsättningar, samma underlag som äldreomsorgens (ekonomisk redogörelse).

Avgift tas ut för följande insatser:

 • Hemsjukvårdsbesök av sjuksköterska med specialistkompetens alt. sjuksköterska, arbetsterapeut och/eller sjukgymnast (300 kronor/ månad).
 • Ordination av hjälpmedel inkl. hembesök, bedömning, utprovning och uppföljning (150 kronor).
 • Bedömning bostadsanpassning inklusive hembesök och eventuellt intyg (150 kronor).
 • Hämtning av hjälpmedel (150 kronor).
 • Enstaka besök, ej registrerade i hemsjukvården (150 kronor).
 • Läkemedelsordination av distriktssjuksköterska (150 kr).
 • Ordinerade stödstrumpor bekostas av patienten.

Följande insatser är inte förenat med någon avgift:

 • Insats hos barn och ungdomar under 19 år.
 • Insats hos patient som är inskriven i palliativ vård.
 • Insats hos patient som bor på särskilt boende eller korttidsboende.
 • Hembesök där sjuksköterska, arbetsterapeut alternativt sjukgymnast är konsult för andra personalkategorier.
 • Insats hos patienter som beviljats bostad med särskild service jämlikt LSS § 9:9.
 • Uppsökande verksamhet.

Olika distrikt och team

I Vetlanda finns fyra geografiskt indelade distrikt: Norr, Söder, Väster och Öster. I varje distrikt finns två team, ett som arbetar mot landsbygd och ett som arbetar mot centralorten.

I teamen ingår distriktssköterskor,sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Hälso- och sjukvårdspersonalen har ett nära samarbete med undersköterskorna i de områden som är uppbyggda efter hemtjänstens indelning. Vilket område/team du tillhör styrs från var du bor.

Kontakt

Carolina Hall

Carolina Hall

Områdeschef
Funktion Hälso och sjukvård, Vård och Omsorgsförvaltning
Telefon: 0383-578 18, 070-377 23 52
carolina.hall@vetlanda.se

KONTAKTPOLITIKER

Monika Högberg (VF)

Telefon 070-207 72 21
monika.hogberg@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-02-07

Synpunkt Vetlanda