Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Överförmyndare och god man

Huvuduppgiften för överförmyndaren är att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning.

Tillsynen ska ge skydd mot rättsförluster för personer som, på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk störning, olika slags funktionshinder eller är underåriga, inte själva kan tillvarata sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.

Överförmyndaren ska tillsätta och utöva tillsyn samt besluta om arvode till gode män för ensamkommande flyktingbarn, det vill säga barn som vistas i Sverige utan sina föräldrar eller andra förmyndare.

Verksamheten omfattar bland annat frågor om

  • förmyndarskapsrätt
  • familjerätt
  • fastighetsrätt
  • ekonomi samt praktisk hantering av förmyndar-, förvaltar- och godmanskap
  • information och rådgivning om ställföreträdarskap
  • utfärdande av förvaltarfrihetsbevis

Egen myndighet

I varje kommun ska det finnas en överförmyndarnämnd eller en så kallad ensam överförmyndare. Överförmyndaren är en egen myndighet och verksamheten regleras av bestämmelserna i föräldrabalken. Överförmyndare i Vetlanda kommun är Mona-Lisa Hagström Svensson (S).

Vetlanda kommuns överförmyndarverksamhet består två handläggare. Det finns även en överförmyndare och ersättare som är valda av kommunfullmäktige för en tid av fyra år.

Kontakt

Mona-Lisa Hagström Svensson

Politiker
Vetlanda kommun, Förtroendevald
mona-lisa.hagstromsvensson@vetlanda.se

Överförmyndarverksamheten

Telefon: 0383-971 72
overformyndaren@vetlanda.se

Telefontid:
Måndag-torsdag, klockan 9-12

Senast uppdaterad 2017-07-14

Synpunkt Vetlanda