Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Ansök om stöd

Föräldrar eller ungdomar kan ansöka om speciella insatser. Man ansöker genom att ringa till socialförvaltningens mottagningsenhet. Ansökan utreds och bedöms av en socialsekreterare.

Om ansökan inte beviljas kan man överklaga beslutet. Insatserna följs upp och avslutas när behovet inte längre finns. Nedan följer exempel på stöd som finns att söka.

Beardslee familjeintervention

Är en strukturerad samtalsmetod som har utvecklats för att främja barns mående och få kunskap om förälderns psykiska ohälsa, sjukdom – eller missbruk. Samtalsmetoden syftar till att skapa förståelse och förbättra kommunikationen i familjen. Den riktar sig till familjer med barn från 8 år.

Familjebehandling

Familjebehandling riktar sig till familjer med något uttalat problem som påverkar hela familjesystemet. Insatsen innefattar samtal i olika former. Det kan vara samtal med hela familjen, föräldrasamtal och/eller enskilda samtal och föräldrasamtal.

Familjepedagogisk insats

Familjepedagogisk insats är en kvalificerad insats i hemmet. Den riktar sig till familjer med svårigheter att få ett fungerande familjeliv där barnen riskerar att drabbas negativt. Insatsen ges av välutbildade och erfarna familjepedagoger som arbetar miljöterapeutiskt.

Funktionell familjeterapi

Funktionell familjeterapilänk till annan webbplats är en strukturerad metod som riktar sig till familjer med ungdomar i åldern 11–18 år, där det förekommer utåtagerande/destruktivt beteende. Utgångspunkten är familjens kommunikation och samspel.

Föräldrar på distans – stöd till förälder med barn i familjehem

Är Vetlandas metod för att stärka de placerade barnens familjetillhörighet samt erbjuda de biologiska föräldrarna råd och stöd i processen under placering samt inför hemflytt eller vårdnadsöverflytt.

Kontaktfamilj

En kontaktfamilj är en familj som ett barn kan att ha som stöd för att uppleva en annan familjesituation, en "umgängesfamilj", en tillflyktsort när det är jobbigt hemma.

Kontaktperson

Kontaktperson är en insats som riktar sig till barn och ungdomar som av olika skäl har behov av stöd i livet av en neutral vuxen person.

Marte meo – samspelsbehandling för föräldrar med små barn

Metoden bygger på hur föräldrar och barn naturligt samspelar med varandra, och hur detta bidrar till barnets sociala och intellektuella utveckling. Videokameran används som ett redskap; man filmar korta sekvenser och analyserar vad i kommunikationen som leder till en positiv utveckling.

Trappan - samtal för barn som bevittnat våld

I familjer där våld förekommit råder en tystnad. Barnen talar sällan med sina föräldrar eller någon utomstående om vad som hänt. Genom att erbjuda barn krissamtal vill vi att de ska få möta en vuxen som tar dem på allvar och som har tid att lyssna på deras upplevelser.

Arbetssättet bygger på strukturerade samtal och uppgifter avpassade efter barnets ålder enligt en modell utarbetad av Rädda Barnen.

RePulse - en metod att hantera impulser

Repulse är en metod med enskilda samtal som riktar sig till barn, unga och vuxna med svårigheter att hantera impulser/beteende. Metoden är strukturerad och bygger på att finna alternativa handlingssätt och konkret träning. Det finns också SkolRePulse där arbetet sker i grupp.

Kontakt

Sara Hägg

Socialsekreterare
Familjesektion, Socialförvaltning
Telefon: 0383-972 94, 070-261 38 97
Sara.Hagg@vetlanda.se

Anna Wiktorin

Socialsekreterare
Familjesektion, Socialförvaltning
Telefon: 0383-966 81
anna.wiktorin@vetlanda.se

Stina Andersson

Enhetschef
Familjesektion, Socialförvaltning
Telefon: 0383-972 59, 072-536 27 54
Stina.Andersson2@vetlanda.se

Öppettider:

  • Måndag—onsdag 8.00—15.45
  • Torsdag 8.00—17.45
  • Fredag 8.00—14.45
  • Lunchstängt: 11.45—13.00

Senast uppdaterad 2017-07-19

Synpunkt Vetlanda