Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Norrgårdens gravfält

Detta område, som ligger mellan Njudungsgymnasiet och Vetlanda sjukhus, klassas som fornvårdsområde och innehåller cirka 75 fornlämningar bestående av 10 högar, 54 stensättningar, 6 treuddar och 5 resta stenar.

Området är en öppen gammal hagmark med ett fältskikt bestående av gräs och ljungvegetation. I den västra delen växer en talldunge men huvuddelen av marken är öppen med enstaka träd och buskar.

Runt huvuddelen av gravfältet finns en låg sentida stenmur och tvärs över går en gammal igenlagd väg. En gärdesgård sträcker sig längs den södra sidan.

Kontakt

Annika Lundwall

Annika Lundwall

Landskapsarkitekt
TK Proj-avdelning, Tekniska kontoret
Telefon: 0383-975 99, 070-309 67 71
annika.lundwall@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-30

Synpunkt Vetlanda