Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Planprocessen

Arbetet med ny fördjupad översiktsplan för Vetlanda är en lång process som kan sammanfattas i fyra steg.

1. Framtagandeskede

I detta skede samlas underlagsmaterial in för bedömningar av till exempel utbyggnadsområden. Detta sker genom faktainsamling från databaser, bibliotek, tidigare utförda undersökningar och genomförande av nya utredningar. I detta skede är det också bra att ha tidigt samråd med bland annat kommuninvånare, företagare och organisationer. Detta kan ske på olika sätt - genom enkäter och intervjuer eller samtal och workshops.

2. Formellt samrådsskede

När ett planförslag är framtaget ska kommunen samråda detta med intressenter och allmänhet. Under detta skede ges intressenter och allmänheten tillfälle att lämna synpunkter på ett samlat planförslag. Efter det formella samrådet ska kommunen sammanställa inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse. Ett reviderat planförslag arbetas sedan fram.

3. Granskningsskede

Det reviderade planförslaget ska ställas ut för granskning under minst två månader. I detta skede redovisar kommunen samrådsredogörelsen och hur inkomna synpunkter har påverkat planförslaget. Även under granskningstiden finns möjlighet att komma med synpunkter på det (nya) samlade planförslaget. Efter granskningstiden ska kommunen sammanställa inkomna synpunkter i ett granskningsutlåtande. Mindre förändringar kan tillföras planförslaget medan stora ändringar i detta skede medför att samrådsskedet måste genomföras igen.

4. Antagandeskede

Om planen inte behöver gå igenom stora förändringar kan planen sedan antas.

Det är kommunfullmäktige som beslutar om alla översiktsplaner i kommunen. När beslutet vunnit laga kraft har kommunen en ny plan som ska vara vägledande för hur Vetlanda ska växa, vårdas och utvecklas inom olika områden. Denna ska ligga till grund för framtida detaljplaner, beslut i bygglovärenden och andra kommunala beslut.

Kontakt

Martin Karlsson

Martin Karlsson

Planarkitekt
TK Plan/Mät avdelning, Tekniska kontoret
Telefon: 0383-971 55, 070-629 71 55
martin.karlsson@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2016-06-10

Synpunkt Vetlanda