Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Underlag för översiktsplanering

I samband med den fördjupade översiktsplanen för Vetlanda tätort har ett antal olika utredningar tagits fram. Utredningarna är viktiga underlag i det fortsatta arbetet med den nya planen. Här hittar du de utredningar som kommunen hittills har tagit fram.

Kulturhistoriska utredningar

Kommunen har genomfört två kulturhistoriska utredningar som behandlar kulturhistoriskt intressanta områden och byggnader i Vetlanda stad och dess närområde. Utredningarna är framtagna 2012PDF och 2014PDF av Jönköpings läns museum på uppdrag av Vetlanda kommun. Utredningarna kan vara intressanta för dig som fastighetsägare då den innehåller information om ett stort antal byggnader i Vetlanda med omnejd. Kanske finns ditt hus med!

Utredningen från 2012 behandlar centrumområdet och utredningen från 2014 behandlar övriga delar av tätorten med omnejd.

Mark- och lokalförsörjningsutredning

Mark-och lokalförsörjningsutredningenPDF behandlar näringslivet i tätorterna Vetlanda, Ekenässjön, Landsbro, Myresjö och Korsberga. Utredningen innefattar bland annat tillväxtprognoser inom olika branscher av näringslivet, bedömningar av olika områdens utvecklingspotential samt prognoser för framtida markbehov för näringslivet. Tidshorisonten i utredningen är år 2035.

Handelsutredning

En handelsutredningPDF för Vetlanda tätort togs fram under 2016. Handelsutredningen identifierar hur den framtida handeln i Vetlanda kommer att se och hur mycket mer handelsyta tätorten behöver i översiktsplaneperioden fram till 2040. Utredningen har även ett särskilt fokus på samspelet mellan centrumhandel och externhandel.

Utredningar som kommer färdigställas under våren 2017

Bullerutredning Vetlanda motorsportbanor

Inom Vetlanda tätort finns i dagsläget motorsportverksamhet i form av två speedwaybanor och en bana avsedd för körning av radiostyrda bränsledrivna bilar. Dessa verksamheter riskerar att påverka omgivningen i form av bland annat buller. Bullerutredningen avser att, som ett första steg, översiktligt utreda möjligheterna att ge plats för fler boende närmare banorna.

Parkeringsutredning

I samband med framtagandet av en fördjupad översiktsplan upprättas en ny parkeringsstrategi och en parkeringsnorm för samma område.

Kontakt

Martin Karlsson

Martin Karlsson

Planarkitekt
TK Plan/Mät avdelning, Tekniska kontoret
Telefon: 0383-971 55, 070-629 71 55
martin.karlsson@vetlanda.se

Eva Adolfsson

Fysisk planerare
TK Plan/Mät avdelning, Tekniska kontoret
Telefon: 0383-973 77, 072-142 30 21
eva.adolfsson@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-03-02

Synpunkt Vetlanda