Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelserna liknar på flera sätt detaljplanen, men reglerar ett begränsat antal frågor om hur man ska använda marken.

Med hjälp av områdesbestämmelser kan man reglera vissa förhållanden i ett område utan att gå ner på detaljnivå. Områdesbestämmelser kan gälla byggnadsareor för fritidshus, skydd för kulturhistoriskt värdefulla miljöer eller liknande.

Områdesbestämmelser är en bindande planform som kan upprättas för ett begränsat område. Avsikten är att säkerställa syftet i kommunens översiktsplan, eller säkerställa riksintressen gällande naturresurser eller liknande.

Områdesbestämmelse användas för att reglera befintliga förhållanden exempelvis för att skydda eller bevara byggnader eller värdefulla miljöer. De kan också reglera bebyggelsens utformning i värdefulla miljöer och för att minska eller utöka bygglovsplikten. Områdesbestämmelser är inte lika omfattande som detaljplaner och ger heller inte någon byggrätt. Handlingarna till områdesbestämmelser består i allmänhet av en enkel karta med bestämmelser och en beskrivning.

I Vetlanda kommun finns bara ett fåtal områden med områdesbestämmelser. Dessa finns i Flishult,PDF KarlstorpPDF, LannaskedePDF, NäshultPDF och ÄdelforsPDF .

Kontakt

Jan-Åke Johansson

Jan-Åke Johansson

Planchef
TK Central ledning, Tekniska kontoret
Telefon: 0383-971 56, 070-572 40 62
jan-ake.johansson@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda