Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Skymd sikt

Det är viktigt med fri sikt i gatukorsningar för att trafikanter ska hinna upptäcka varandra och undvika olyckor.

Häckar

Du som har utfart mot gata

Vid utfarten ska du se till att mur, plank, staket, buskar eller annat siktskymmande föremål inte är högre än 70 centimeter. Sikten ska vara fri 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

Du som har hörntomt

Ligger ditt hus vid en gata ska du se till att mur, plank, häck, buskar eller annat föremål som skymmer sikten inte är högre än 70 centimeter över en sikttriangel som sträcker sig minst tio meter åt vardera hållet. Detta gäller även om ditt hus ligger vid en gång- eller cykelväg.

Du som har tomt intill gata

Tänk på att din häck ska växa inom ditt eget tomtområde. Är buskarna för stora kan fotgängare och cyklister tvingas ut på gatan, vilket ökar risken för trafikolyckor. Du måste även se till att det finns fri höjd för trafikanterna och att det ska vara enkelt att läsa vägmärken.

Fri höjd är minst:

  • 2,7 meter för gång- och cykelväg
  • 4,6 meter för körbana

Kommunens roll

När kommunen får in ett tips på en alltför hög häck eller att vi själva ser ett problem med trafiksäkerheten, kontaktar vi tomtägaren via post och därefter telefon. Du kan själv skriva ut vårt informationsbladPDF och lägga i brevlådan hos någon som du vill upplysa om vilka regler som gäller.

Vad säger lagen?

Fastighetsägare ska se till att växtlighet på tomten inte skymmer sikten eller medför andra problem för trafiken, så som att skymma skyltar, vägmärken och belysningsstolpar.

Om växtligheten tar överhand kan du bli indirekt skyldig till trafikolyckor.

Plan- och bygglagen 3 kapitlet 17 §:
"Tomter skall, oavsett om de tagits i anspråk för bebyggelse eller inte, hållas i vårdat skick. De skall skötas så att betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas."

Kontakt

Weronica Hedberg

Weronica Hedberg

Trafikingenjör
TK Proj-avdelning, Tekniska kontoret
Telefon: 0383-973 89, 070-680 73 89
weronica.hedberg@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-06-27

Synpunkt Vetlanda