Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Natura 2000

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden inom EU. Syftet med nätverket är att hejda utrotningen av djur och växter och deras livsmiljöer och på så sätt bevara den biologiska mångfalden för framtida generationer. I Vetlanda kommun finns 27 Natura 2000-områden.

Nätverket Natura 2000

Natura 2000 syftar till att värna om naturtyper och livsmiljöer för de arter som EU-länderna har kommit överens om är av gemensamt intresse. Natura 2000 har kommit till med stöd av EG:s art- och habitatdirektiv och fågeldirektivet.

Natura 2000-områden ska bidra till att bevara den biologiska mångfalden, så att växter och djur ska finnas kvar i livskraftiga populationer och att deras livsmiljö bevaras för framtiden. Varje medlemsland ansvarar för att skydda och vårda sina områden så att naturvärdena bevaras. Till varje område finns en bevarandeplan framtagen.

Kontakt

Pär-Olof Högstedt

Pär-Olof Högstedt

Gatu/parkchef
TK Central ledning, Tekniska kontoret
Telefon: 0383-973 75, 070-609 73 75
par-olof.hogstedt@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda