Gå till innehåll
5 Servicemeddelanden
5 Servicemeddelanden

Äga, köpa eller sälja en förorenad fastighet

Det är viktigt att du känner till om din fastighet är förorenad eftersom det i så fall kan finnas risker med att bo eller vistas på den. Här hittar du svar på frågor om att äga, sälja eller köpa en bostadsfastighet som är eller misstänks vara förorenad.

I broschyren "Att äga, köpa eller sälja en förorenad fastighet - ditt ansvar" kan du läsa mer om vilka regler som gäller om du har en förorenad fastighet.

Broschyr - Att äga, köpa eller sälja en förorenad fastighet - ditt ansvar Länk till annan webbplats.

Upptäcker du eller vet om att det finns föroreningar på din fastighet ska du kontakta miljö- och byggförvaltningen innan du börjar göra någon förändring. Miljö- och byggförvaltningen kan då ta ett beslut om vad som kommer att hända härnäst. Det kan till exempel vara att du inte får fortsätta gräva utan att först göra en undersökning eller att du måste transportera bort de uppgrävda massorna på ett visst sätt.

Vad gäller om du ska frakta bort jord?

Om du ska bygga kan det vara nödvändigt att förorenad jord fraktas bort. Du kan då behöva bekosta en provtagning av jorden och se till att jordmassorna tas om hand på ett riktigt sätt. Förorenad jord får inte återanvändas på annan bostadsmark eller annan känslig markanvändning, till exempel skola eller äldreboende.

Oftast är det inget akut behov att ta bort föroreningar men i vissa fall kan det vara motiverat. Det får bedömas från fall till fall och är beroende på hur höga halter av föroreningar det är och hur marken används.

Kontakta miljö- och byggförvaltningen för rådgivning.

Vid planläggning av nya områden ansvarar Vetlanda kommun för att undersöka att marken är lämplig för ändamålet och då kan markundersökningar bli aktuella.

I områden med gamla detaljplaner gjordes inte detta då det inte fanns tillräckliga kunskaper om föroreningar i mark och därför har Vetlanda kommun inget retroaktivt ansvar som planläggare.

Miljö- och byggförvaltningen kan hjälpa dig med mer information om hur en undersökning går till. Oftast behöver du ta hjälp av en miljöteknisk konsultfirma. Hur en sanering går till avgörs av många faktorer, bland annat typ av förorening, var den finns och hur farlig den är.

Du kan till exempel få i dig föroreningar genom förorenat brunnsvatten, förhöjda halter i grönsaker, bär, svamp, arbete med metaller eller inandning.

Det är bra om du kontrollerar din brunn även om den bara används till bevattning. Det är särskilt viktigt att kontrollera brunnsvattnet om det används som dricksvatten av barn och gravida kvinnor, eftersom foster och små barn är känsligast för föroreningar.

Som köpare rekommenderas du att göra någon form av utredning eller en enklare provtagning av mark och grundvatten innan ett köp. På så sätt kan du försäkra dig om att köpet inte medför ansvar för undersökningar och eventuell sanering.

En fastighetsmäklare som har information om att en fastighet är eller misstänks vara förorenad måste upplysa dig som potentiell köpare.

Kontakta gärna miljö- och byggförvaltningen för rådgivning.

Som säljare är du skyldig att upplysa en köpare om det kan finnas eller finns föroreningar på fastigheten. Men enligt lag är du inte tvungen att undersöka din fastighet inför en försäljning.

Det är inte farligt att odla grönsaker, frukt eller bär i din trädgård. I vissa fall om det förekommer höga halter av föroreningar kan det vara bra att byta ut jorden i dina trädgårdsland. Du kan också odla i pallkragar avsedda för odling (dvs. inte impregnerat virke) i köpt kontrollerad jord.

Upptäcker du en förorening ska du kontakta miljö- och byggförvaltningen.

Förorenad fastighet beror oftast på att det tidigare har bedrivits en verksamhet på eller intill din fastighet som har använt kemiska produkter. Dessa produkter har på olika sätt spridit sig till marken via till exempel luft, spill eller utsläpp. En förorening kan också bero på deponier och markutfyllnad.

Kontakta miljö- och byggförvaltningen för att få veta vilken sorts förorening som finns på din fastighet.

Det är alltid det företag som orsakat en förorening som är ansvarig för att göra en undersökning eller sanering. Om det inte finns någon verksamhetsutövare kvar kan du som fastighetsägare bli ansvarig i vissa fall trots att du inte bedriver någon verksamhet.

Finns det avfall, tunnor med kemikalier eller liknande som förvaras på fastigheten? Då är det du som fastighetsägare som ansvarar för att frakta bort det skadliga ämnet. Om en skada har uppstått på fastigheten kan du som fastighetsägare bli ansvarig för att sanera området.

Om du har förvärvat en fastighet efter första januari 1999 kan du bli ansvarig för föroreningarna. Men ansvaret är begränsat. Fastighetsägarens ansvar är sekundärt och kan bara bli aktuellt när det inte finns någon verksamhetsutövare som kan bekosta nödvändiga åtgärder. Det är bara den fastighetsägare som vid förvärvet av fastigheten kände till föroreningen eller då borde ha upptäckt den som kan bli ansvarig. Om det är en privatbostad som förvärvas ansvarar endast den som kände till föroreningen.

Det är inte farligt att leka på mark som är förorenad såvida föroreningarna inte ligger helt ytligt. Mindre barn ska du dock hålla ett öga på då de kan stoppa förorenad jord i munnen.

Senast uppdaterad:

Sidfot

Öppet idag: 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00