Gå till innehåll
4 Servicemeddelanden
4 Servicemeddelanden

Förhandsbesked

Om du har planer på att bygga något som kräver bygglov, kan du först söka förhandsbesked. Det är ett sätt för dig att tidigt få reda på om det du planerar att bygga överhuvudtaget är möjligt att bygga på den plats som du tänkt dig.

Det vanligaste är att söka förhandsbesked för att bygga ett nytt hus på en obebyggd tomt utanför detaljplanerat område. Om du vill stycka av en bit mark till en ny fastighet kan det också bli en enklare process om du har ett positivt förhandsbesked.

Inne i centrala Vetlanda och de större samhällena finns det oftast detaljplaner som bestämmer vad marken får användas till.

Förhandsbesked, ansökan Länk till annan webbplats.

För dig som inte har e-legtimation, så kan du hämta en blankett för utskrift Pdf, 223 kB.

Du behöver inte ha klart all information

Ett förhandsbesked kräver inte lika mycket ansökningshandlingar som en ansökan om bygglov.

Till ansökan ska du bifoga:

  • Situationsplan med åtgärden inritad, med redovisning av tillfartsväg och tänkt tomtgräns samt med redovisning av hur vatten och avlopp är tänkt att lösas.
  • Utformningsförslag på det som ska byggas.

Bygga på jordbruksmark

Har du jordbruksmark som du vill bygga på? Att bygga på brukningsvärd jordbruksmark, så krävs det att byggnationen är av väsentligt samhällsintresse.

Bygga på jordbruksmark

När får jag besked?

Du får besked inom 15 arbetsdagar om förhandsbesked eller ett besked från oss om hur din ansökan hanteras.

Om platsen är lämplig att bygga på får du ett positivt förhandsbesked från miljö- och byggnämnden.

Om platsen är olämplig får du ett negativt förhandsbesked.

Avgift för handläggning

Du betalar avgift för handläggning av ansökan enligt plan- och bygglovstaxan.

Plan- och bygglovstaxan Pdf, 1 MB.

Hur länge gäller ett förhandsbesked?

Ett positivt förhandsbesked ger dig rätten att vidta en viss åtgärd på en viss plats, under förutsättning att du ansöker om bygglov inom två år från det att förhandsbeskedet vann laga kraft.

Innan du börjar att bygga måste du ansöka om och invänta beslut om bygglov och startbesked.

Senast uppdaterad: