Gå till innehåll
4 Servicemeddelanden
4 Servicemeddelanden

Kart- och mättjänster

Inför kommande byggprojekt behöver en del tjänster utföras av mätnings­ingenjörer. Här hittar du länk till e-tjänst för beställ­ning och information om några av tjänsterna.

Kart- och mättjänster, beställa Länk till annan webbplats.

Utsättning

Utsättning innebär att den planerade byggnadens läge markeras på marken enligt det bygg­lov du har fått beviljat. Utsätt­ning görs av mätnings­ingenjörer, antingen från oss på Vetlanda kommun eller fristående sak­kunnig som blivit godkänd av miljö- och byggnads­nämnden.

En utsättning sker oftast i två steg – grovutsättning och finutsättning.

Grov­utsättning utförs i samband med schaktning för att säker­ställa att man förbereder mark­arbetet på rätt plats. Vid grov­utsättning markeras byggnadens hörn med stak­käppar.

Finutsättning sker efter schakt­ning men innan gjut­ning av grunden. Utsättningen görs normalt med profiler utanför bygg­nadens hörn. Hörnen på byggnaden markeras med spik och sedan spänns trådar upp mellan profilerna som visar fasad­liv.

Skiss på finutsättning.

Skiss på finutsättning.

Profiler, profil­stolpar och profil­bräda sätts upp av sökande och placeras lämpligen cirka en till en och en halv meter utanför hus­hörnen. Dessa ska vara uppsatta innan mätnings­ingenjören kommer ut för fin­utsätt­ningen.

Underlag för utsättning

I bygglovet eller i protokollet från det tekniska samrådet framgår det om utsätt­ning krävs. Mätnings­ingenjörerna får då mått och ritningar från bygglov­handläggarna. Avgift för utsätt­ningen tas ut enligt gällande plan- och bygglovs­taxa.

Gränsutvisning

Ibland är det oklart var gränsen för en fastighet går. Även om de flesta gränser har märkts ut en gång i tiden så kan gräns­markeringarna försvinna med åren. Om du är osäker på var din fastighets­gräns går kontaktar du en mätnings­ingenjör på kommunen som hjälper dig att ta reda på det.

Om ingen gräns­markering går att hitta, markeras gränsen i stället med träläkt och sprayfärg. Detta är inte juridiskt bindande, men kan vara tillräckligt för att kunna anlägga mur, staket eller dylikt. En gräns­utvisning innebär aldrig att du får nya gränsrör.

Mätningsingenjörerna tittar i akterna från Lantmäteriet för fastigheten och tar med dem ut och letar efter markeringar. Vi har på vissa delar ett bra underlag och vi kontrollerar dem mot befintliga markeringar. Du kan inte lita på gränserna i översiktskartorna från Lantmäteriet.

Om du vill ha en fullständig gräns­utredning och en juridiskt bestämd gräns behövs en fastighets­bestämning. En sådan har endast Lantmäteriet behörig­het att utföra. Om gränsen är osäker för kommunen, krävs en fastighets­bestämning. Kommunens utred­ning kan eventuellt användas som underlag för Lantmäteriet.

Kommunens mätnings­ingenjörer utför uppdrag mot tidsersättning. Vi fakturerar den tid som vi har lagt ner på uppdraget. På en "normalstor" bostads­fastighet behövs en till två timmar till utred­ning och en till två timmar till fältarbete.

Lantmäteriet har en tjänst där du kan se vilken information som finns för din fastighet.

Lantmäteriet - logga in på Min Fastighet Länk till annan webbplats.

Övriga mätningar eller tjänster

Kommunen har en kart­databas, eller primär­karta, över tätorter och plan­lagda samhällen i hela kommunen. Inmätning innebär att byggnader, väg­kanter, kantsten, häckar, staket och annat som bildar under­lag för planering, projek­tering och bygg­nation, mäts in för att komplettera kommunens primär­karta eller annat planerings­underlag. Endast ett urval detaljer ajourhålls kontinuerligt.

Vi tar ut avgift enligt gällande plan- och bygglovstaxa.

Kart­utdrag kan levereras i fil­typerna dwg, dxf, shape och pdf.

Senast uppdaterad: