Gå till innehåll
5 Servicemeddelanden
5 Servicemeddelanden

Oljeavskiljare

Olja och metaller som hamnar i avloppsvatten kan orsaka både akuta och långsiktiga effekter i vattenmiljöer. Om du driver eller tänker starta en verksamhet där olja kan hamna i avloppet behöver du installera en oljeavskiljare så att rester av olja, bensin och andra ämnen inte rinner ut i avloppet. En oljeavskiljare fångar upp olja och till viss del även metaller i vattnet, vilket minskar den negativa påverkan på miljön.

Varför behövs oljeavskiljare?

Olja som släpps ut via ledningsnätet smutsar ner sjöar, vattendrag och grundvatten och kan störa funktionen i avloppsreningsverken samt påverka avloppsslammets kvalitet.

Exempel på verksamheter som behöver ha oljeavskiljare?

Verksamheter som kan orsaka oljeföroreningar i avloppsvattnet ska använda oljeavskiljare för att förhindra utsläpp.
Det kan gälla platser där olja och bensin förekommer i anslutning till spill- och dagvatten, till exempel

 • fordonstvättar
 • verkstäder
 • stora parkeringsplatser
 • bensinstationer
 • skrothantering

Att installera en oljeavskiljare är anmälningspliktigt

Att installera en oljeavskiljare innebär alltid en väsentlig ändring av en anläggning för avlopp i en byggnad eller inom en tomt. Då krävs det en anmälan till miljö- och byggnämnden enligt plan- och bygglagen. Du får inte påbörja installationen innan du har fått startbesked.

Ska du ansluta till spillvattennätet kommer anmälan att skickas på remiss till Njudung Energi. Njudung Energi, som ansvarar för avloppsreningsverken, är inte skyldiga att ta emot avloppsvatten som har annan sammansättning än det som kommer från hushåll. Innan du kan få ett startbesked måste Njudung Energi ge sitt godkännande till anslutningen.

Om du vill installera en oljeavskiljare och släppa det renade vattnet till dagvatten eller ut i naturen så kommer anmälan att skickas på remiss till miljöförvaltningen som ger sitt yttrande innan du kan få ett startbesked.
Tänk på att du kan också behöva anmäla till miljö- och byggnämnden om du vill göra ändringar på din befintliga oljeavskiljare.

Hur anmäler jag?

I god tid innan arbetet påbörjas, när du bestämt dig för vilken sorts anläggning du vill ha, ska du skicka en anmälan om att du vill installera en oljeavskiljare. För anmälan gäller senast sex veckor innan. Till anmälan ska följande information bifogas:

 • Fullständig VA-ritning med förslag på installation av avskiljare med avluftningsledning och anslutningsledning eller utsläppspunkt markerad.
 • Fullständiga dimensioneringsberäkningar.
 • Beskrivning av vad som är kopplat till avskiljaren.
 • Oljeavskiljarens produktblad.

Om du tänker installera en oljeavskiljare eller göra ändringar på din oljeavskiljare så kan du använda vår blankett för att anmäla detta till oss på miljö- och byggförvaltningen. Du behöver alltid ett startbesked för att få installera en ny oljeavskiljare.

Blankett för anmälan om installation av oljeavskiljare Pdf, 425 kB..

Om du vill ansluta oljeavskiljaren till det allmänna spillvattennätet kommer din ansökan även att skickas vidare till Njudung Energi Länk till annan webbplats..

Om du påbörjar arbetet med att anlägga en oljeavskiljare utan att ha gjort en anmälan riskerar du att få betala en miljösanktionsavgift.

Använd rätt oljeavskiljare för din verksamhet

Det finns många olika sorters oljeavskiljare. Vilken modell du bör använda beror bland annat på:

 • hur stort maximalt vattenflöde oljeavskiljaren belastas med
 • om vattnet innehåller kemikalier (till exempel avfettningsmedel)
 • vart avloppsvattnet leds vidare.

Det är därför viktigt att du har en oljeavskiljare som är anpassad efter just din verksamhet. Konsulter som säljer oljeavskiljare och företag som arbetar med besiktning av oljeavskiljare kan ofta hjälpa till med dimensioneringsberäkningar.

Oljeavskiljare ska följa kraven i svensk standard SS-EN 858. Standarden informerar om utformning och dimensionering, installation och underhåll. Oljeavskiljaren ska vara utrustad med nivålarm och en provtagningsenhet. I den svenska standarden anges två klasser av oljeskiljare. Klass 1 har ett koalescensfilter och ska klara en maximal utsläppshalt på 5 mg/L olja, klass 2 är en gravimetrisk oljeskiljare och har en maximal utsläppshalt på 100 mg/L olja i utgående vatten.

Kontrollera, underhåll och besiktiga

För att oljeavskiljaren ska fungera behöver du underhålla den regelbundet. Om du har en ny oljeavskiljare ska tillverkaren ha lämnat instruktioner om hur den ska skötas. Vilka tvättkemikalier som används och vilken mängd spelar stor roll för oljeavskiljarens funktion. Generellt behöver du regelbundet kontrollera:

 • slamnivå
 • oljeskiktets tjocklek
 • att larmgivare fungerar

Du behöver tömma din oljeavskiljare med jämna mellanrum och för optimal rening behöver den tömmas senast när den uppnått:

 • 50 % av den volym slam som får plats, eller
 • 80 % av den mängd olja som kan finnas i oljeavskiljaren.

Generellt gäller att oljeavskiljaren ska tömmas minst en gång per år.
Efter att du har tömt oljeavskiljaren ska du omedelbart fylla den med vatten.

Slam och olja från oljeavskiljaren och slam från golvrännor i en tvätthall är farligt avfall. Läs mer här om hur farligt avfall ska hanteras Länk till annan webbplats..

För att du ska veta att oljeavskiljaren fungerar som den ska behöver den besiktigas efter att den har installerats och därefter vart femte år. Besiktningarna ska utföras av någon som är ackrediterad för att göra besiktningar enligt standard SS-EN 858 eller av någon som har motsvarande kunskap. Besiktningen brukar kallas för 5-årsbesiktning.

Reningsanläggningar för andra föroreningar än olja

Om du vill installera en annan typ av reningsanläggning än en oljeavskiljare till exempel för orenat dagvatten eller processavloppsvatten behöver du anmäla detta enligt samma regler som för en oljeavskiljare. Har du frågor så är du välkommen att kontakta oss.

Senast uppdaterad:

Sidfot

Öppet idag: 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00