Gå till innehåll
4 Servicemeddelanden
4 Servicemeddelanden

Överklaga beslut

Du har rätt att överklaga beslut som du inte är nöjd med eller ett beslut som du misstänker har fattats på felaktigt sätt. Det finns två olika typer av öv­er­klaganden - förvaltnings­besvär och laglighets­prövning.

Förvaltningsbesvär - när du fått avslag på ett beslut

Om du är missnöjd med ett beslut kan du överklaga det genom förvaltningsbesvär. Den överprövande instansen (vanligtvis länsstyrelsen eller förvaltningsrätten) prövar både om beslutet är lagligt och själva sakfrågan. Endast den som beslutet angår och som beslutet kan anses ha gått emot, kan överklaga ett beslut genom förvaltningsbesvär.

Exempel på beslut som du kan över­klaga är bygglov, socialt bistånd eller dispens från kommunens sop­hämt­ning.

Du måste överklaga ett beslut inom tre veckor från det datum du fick ta del av beslutet. Information om hur du gör en skriftlig överklagan skickas till­sammans med ditt beslut. Du kan också kontakta handläggaren som har hand om ditt ärende för att få hjälp.

Vid en överklagan genom förvaltnings­besvär kan den överprövande instansen både upphäva beslutet och komma fram till ett annat beslut

Laglighetsprövning - är ett beslut lagligt beslutat?

Om du anser att kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller en nämnd i Vetlanda kommun har fattat ett beslut på felaktiga grunder kan du begära laglighets­prövning. För att få kunna begära laglighets­prövning av ett beslut som fattats i Vetlanda kommun måste du vara folkbok­förd, betala kommunal­skatt, eller äga en fastighet i kommunen.

En skriftlig laglighets­prövning ska lämnas in till Förvaltnings­rätten i Jönköping Länk till annan webbplats. inom tre veckor från det att det färdiga protokollet anslagits på Vetlanda kommuns anslagstavla.

Förvaltningsrätten upphäver kommunens beslut om de kommer fram till att:

  • Beslutet inte har tillkommit i laga ordning.
  • Beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen.
  • Det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter.
  • Beslutet strider mot lag eller annan författning.

Förvaltningsrätten kan endast upphäva beslutet, inte komma fram till ett annat beslut.

Senast uppdaterad: