Gå till innehåll
4 Servicemeddelanden
4 Servicemeddelanden

Kulturmiljö i Vetlanda

Vi vill inspirera till en aktiv dialog om Vetlandas byggnader och kulturmiljö. Är ditt hus kultur­historiskt intressant? Du som fastighets­ägare kan få stöd kring hur du kan tänka vid renovering och till­byggnad och hur du förändrar utan att förvanska.

Varje år delar dessutom Vetlanda kommun ut ett arkitektur- och byggnadsvårdspris för att uppmärksamma förtjänstfulla insatser som gjorts inom olika arkitektoniska områden, som en del i arbetet med att bevara, förstärka och utveckla den byggda miljön. Du kan nominera kandidater till priset via en e-tjänst som länkas längre ner på sidan.

Goda insatser inom arkitektoniska områden är värda att uppmärksammas. Arkitektur berör alla varje dag och bidrar direkt till hur vi mår och trivs. Vetlanda kommun delar årligen ut ett arkitektur- och byggvårdspris för att uppmärksamma goda insatser som gjorts inom olika arkitektoniska områden.

Vad kan få priset?

Vinnaren ska passa in i någon av de tre olika inriktningarna: bevara, anpassa och bygga nytt.

Det kan till exempel vara en byggnad som har tagits hand om varsamt med den ursprungliga karaktären bibehållen, eller en äldre byggnad som anpassats för en ny funktion där ändringar har utförts med hänsyn till byggnadens kulturhistoriska kvaliteter. Det kan även vara en helt ny byggnad som har uppförts på ett nyskapande sätt och har högt estetiskt värde, karaktär och kvalitet i utformning, funktion och materialval. Bara åtgärder och nybyggnationer som har utförts de senaste fem åren kan vinna.

Vem kan få priset?

Priset kan tilldelas personer, företag, föreningar eller annan organisation. Tanken är att det ska vara en vinnare, ett objekt, men i undantagsfall kan juryn överväga fler pristagare.

Hur funkar det?

Vem som helst kan nominera kandidater till priset. En jury inom samhällsbyggnad och kultur- och fritid beslutar om vinnare. Priset delas sedan ut i samband med kommunens nationaldagsfirande.

Nominera

Berätta varför du tycker att den du nominerat ska vinna, ange adressen och bifoga gärna en bild. Det är möjligt att nominera varje år mellan den 1 mars och 30 april. Observera att du bara kan nominera åtgärder som är gjorda under de senaste fem åren.

Nominering till arkitektur- och byggnadsvårdspris Länk till annan webbplats.

Broschyren “Tidstypiskt - så byggdes villan i Vetlanda 1940-1980" fokuserar på vad som karaktäriserar husen från just de här årtiondena.

Här kan du som funderar på att bygga till eller renovera få tips och idéer. Det kan till exempel handla om hur man ska tänka för att få en ny veranda att stämma överens med resten av huset.

Tidstypiskt – så byggdes villan i Vetlanda 1940–1980 Pdf, 8 MB.

Vetlanda kommuns stads­arkitekt har en konsulterande tjänst och medverkar inom bygglovs-, plan- och exploaterings­processen samt vid gestaltnings­frågor för byggd miljö.

En stadsarkitekt har en viktig roll i att inspirera och väcka intresse kring arkitektur­frågor. Det görs genom att hålla dialoger med såväl invånare, byggherrar, politiker och medarbetare.

Stadsarkitekten finns till för att ge medborgare stöd i frågor om ändringar som rör kultur­historiskt intressanta byggnader. Om du äger en sådan fastighet som är kultur­historiskt intressant behöver du kontakta miljö- och bygg­förvaltningen i god tid innan du gör några ändringar.

Tillsammans med stads­arkitekten hjälps vi åt att bevara och utveckla byggnaders värden och kvaliteter åt kommande generationer.

2018 gjordes en ny inventering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom Vetlanda tätort. Det finns sedan tidigare inventeringar från 1989, 2012 och 2014. Inventeringen från 2018 blev en byggnadsklassificering, ett dokument som är ett stöd i Vetlanda kommuns ställningstagande i kommande plan- och bygglovsärenden.

Varje hus är unikt

Klassificeringen beskriver både befintliga och framtida kvaliteter på byggnaderna och hur dessa bevaras, utvecklas och förstärks. Att vara fastighetsägare till en kulturhistoriskt intressant byggnad innebär till största delen en förmån, men till viss del också ett utökat ansvar. Förmånen består av privilegiet att äga och bo i en speciell och värdefull miljö, och ansvaret i att behålla byggnadens värden och kvalitéer åt kommande generationer. Äger du en byggnad som är med i inventeringen behöver du kontakta miljö- och byggförvaltningen innan du gör några väsentliga ändringar.

Plan- och bygglagens bestämmelser

Alla byggnader, även de som inte är med i klassificeringen, omfattas av plan- och bygglagens bestämmelser som säger att ändringar av en byggnad ska utföras varsamt och att särskilt kulturhistoriskt värdefulla byggnader inte får förvanskas. Ofta innebär lagskyddet att en byggnad inte får förändras på sådant sätt att det kulturhistoriska värdet minskar - detta gäller alltid, både exteriört och interiört, även om åtgärderna inte kräver bygglov.

Tillsammans hjälps vi åt

Vi vill inspirera till och stödja ett aktivt samtal om Vetlandas byggnader och utveckling, hör gärna av dig till oss vid frågor och funderingar.

Byggnadsklassificeringen Pdf, 4 MB.

Senast uppdaterad: