Lyssna
Vetlanda
Lyssna

Detaljplanering

Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen styr vad du får och inte får göra inom respektive planområde.

Det är kommunen som beslutar att ta fram och anta detaljplaner. Det är också kommunen som tolkar beslutade detaljplaner. Det finns två tillfällen under detaljplaneprocessen där du kan framföra dina åsikter:

  • Samrådet
  • Granskningen

Boverket har information om hur en detaljplan tas fram (detaljplaneprocessen).

Områdesbestämmelserna liknar på flera sätt detaljplanen, men reglerar bara ett begränsat antal frågor om hur man ska använda marken.

Detaljplaner för samråd eller granskning

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser kan gälla till exempel byggnadsareor för fritidshus och skydd för kulturhistoriskt värdefulla miljöer inom ett begränsat område. Avsikten är att säkerställa syftet i kommunens översiktsplan eller säkerställa riksintressen för naturresurser eller liknande.

Områdesbestämmelser är inte lika omfattande som detaljplaner och ger heller inte någon byggrätt. Handlingarna till områdesbestämmelser består i allmänhet av en enkel karta med bestämmelser och en beskrivning.

I Vetlanda kommun finns ett fåtal områden med områdesbestämmelser: